Stanovy

Registrace u Ministerstva vnitra dne 7.1.2003 pod č.j. KP/1–1/52286/03-R, IČO:266 12 712

Stanovy Klubu cyklistů Slavia Praha

Článek 1.

Základní ustanovení
 1. Název sdružení je Klub cyklistů Slavia Praha (dále jen „klub“).
 2. Sídlem klubu je Vladivostocká 1460/10 Praha 10.
 3. Klub je dobrovolné sdružení občanů a je právnickou osobou způsobilou nabývat práva a povinnosti.
 4. Klub se po své registraci stane členem Sportovního klubu Slavia Praha se všemi právy a povinnostmi, které z tohoto členství vyplívají.
 5. Jménem sdružení jednají předseda a nebo jednotliví členové výboru, a to samostatně.

Článek 2.

Poslání a cíle
 1. Základní poslání klubu je vytvářet organizační a ekonomické podmínky pro provozování cyklistiky.
 2. K naplnění tohoto poslání klub zejména:
  1. Zajišťuje tréninkový proces pro cyklisty, organizuje dle možností rekreační činnost pro ostatní členy,
  2. provozuje a udržuje sportovní a veškerá další zařízení a jiný majetek, který vlastní, má v nájmu či pronájmu,
  3. aktivně se podílí na rozvoji cyklistiky v České republice a na její důstojné mezinárodní reprezentaci,
  4. v oblasti činnosti provozované klubem chrání práva svých členů a zastupuje je ve vztahu ke Sportovnímu klubu Slavia Praha, k dalším sportovním klubům a organizacím a eventuelně ve vztahu ke státnímu orgánu a dalším institucím.

Článek 3.

Vznik a zánik členství
 1. Členem klubu se může stát občan, který dobrovolně vyjádří svůj souhlas s těmito stanovami.
 2. O přijetí občana za člena rozhoduje výbor klubu na základě písemné přihlášky. U osob mladších18 let musí přihlášku podepsat zákonný zástupce.
 3. Členství vzniká dnem kladného rozhodnutí výboru o přijetí za člena klubu a zaplacení členského příspěvku.
 4. Členství v klubu zaniká:
  1. písemnou dohodou,
  2. vystoupením,
  3. vyloučením,
  4. úmrtím.
 5. Na základě písemné dohody zaniká členství v den, na kterém se klub a člen dohodnou.
 6. Člen má právo kdykoliv z klubu vystoupit. O svém vystoupení informuje výbor.
 7. Člen může být vyloučen, jestliže přes písemnou výstrahu výboru klubu porušuje členské povinnosti vyplývající z těchto stanov nebo dopustí-li se takového jednání, které je neslučitelné s jeho členstvím v klubu. Výbor klubu může rozhodnout o vyloučení člena do 6 měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o jednání člena, které zakládá důvod pro vyloučení, nejdéle však do 2 let ode dne, kdy k tomuto jednání došlo.
 8. Proti písemnému rozhodnutí o vyloučení se má právo se člen odvolat do 30 dnů od jeho doručení. Odvolání se podává výboru a rozhoduje o něm valná hromada.

Článek 4.

Práva a povinnosti členů
 1. Členové klubu mají právo:
  1. podílet se na činnosti klubu a využívat k tomu jeho sportovní a další zařízení,
  2. obracet se na orgány klubu se svými podněty, návrhy a stížnostmi,
  3. volit od 15 let a být volen od18 let věku do orgánů klubu,
  4. vlastnit členský průkaz, který obsahuje osobní údaje a potvrzuje zaplacení příspěvků klubu.
 2. Členové klubu jsou povinni:
  1. dodržovat stanovy klubu a řídit se rozhodnutím valné hromady a výboru,
  2. aktivně se zúčastňovat činnosti klubu,
  3. chránit majetek klubu,
  4. platit ve stanovených termínech členské příspěvky ve výši schválené valnou hromadou.

Článek 5.

Orgány a organizační uspořádání

Valná hromada
Nejvyšším orgánem klubu je valná hromada, která se skládá ze všech členů sdružení. Valnou hromadu svolává jednou za rok výbor klubu. Mimořádnou valnou hromadu musí výbor svolat, požádá-li o to nejméně 1/3 členů klubu. Způsob svolání valné hromady: Valnou hromadu svolává výbor minimálně 4 týdny předem. Pozvánky rozesílá výbor poštou všem členům sdružení. Jednání valné hromady řídí pověřený člen výboru. Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomno alespoň 51% členů. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných členů, pouze k rozhodnutí o změně stanov, o zrušení klubu a o zrušení nebo změně rozhodnutí výboru se vyžaduje 2/3 většina přítomných. Do působnosti valné hromady náleží:

 1. volba a odvolání členů výboru a předsedy výboru,
 2. projednání zprávy o činnosti za minulé období,
 3. schválení rozpočtu a zprávy hospodaření,
 4. rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí výboru,
 5. stanovení výše členských příspěvků a jejich splatnost,
 6. rozhodnutí o změně stanov,
 7. rozhodnutí o zrušení klubu,
 8. rozhodnutí o založení obchodní společnosti
 9. volba delegátů na valnou hromadu SK Slavia Praha,
 10. >rozhodování o dalších otázkách, která si valná hromada vyhradí.

Výbor Jménem klubu jedná výbor, který navenek zastupuje předseda nebo jiný člen výboru. Výbor je výkonným orgánem klubu, který rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny do působnosti valné hromady. Výbor má 3 nebo 5 členů, které volí nebo odvolává valná hromada na dobu 1 roku. Výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. V případě rezignace nebo smrti člena výboru je výbor oprávněn jmenovat náhradního člena výboru do příštího zasedání valné hromady. Nejbližší valná hromada musí kooptaci potvrdit nebo zvolit nového člena výboru. Výbor zejména:

 1. řídí činnost klubu podle usnesení valné hromady, svolává valnou hromadu a připravuje podklady pro její jednání,
 2. rozhoduje o přijetí a vyloučení členů,
 3. rozhoduje o uzavírání pracovních smluv a jejich ukončení,
 4. hospodaří s majetkem a uzavírá veškeré smlouvy, které jsou potřeba k plnění poslání a cílů klubu.

Výbor je ze své činnosti odpovědný valné hromadě.

Článek 6.

Majetek a hospodaření
 1. Majetek klubu tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky a jiná majetková práva.
 2. Zdroje majetku jsou zejména:
  1. majetek, majetková práva a peníze na účtu sdružení převedené ze SK Slavia Praha,
  2. příspěvky členů,
  3. příjmy z vlastní sportovní, obchodní a jiné činnosti,
  4. příspěvky od svazu a SK Slavia Praha,
  5. příspěvky a dotace od státu a právnických nebo fyzických osob.
 3. Hospodaření s majetkem seřídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a rozpočtem schváleným valnou hromadou na příslušné období.
 4. Majetek je využíván zejména:
  1. k zajištění poslání a cílů klubu,
  2. k úhradě nákladů spojených s provozem a údržbou sportovních a ostatních zařízení,
  3. k úhradě nákladů na zaměstnance a technické vybavení.
  4. Za řádné hospodaření s majetkem odpovídá výbor klubu. Finančními prostředky v rámci stanoveného rozpočtu disponuje předseda a pokladník.

Článek 7.

Zánik klubu
 1. Klub může zaniknout:
  1. rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení,
  2. pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
 2. Při zániku klubu rozpuštěním se provede majetkové vyrovnání. Při zániku klubu rozhodnutím valné hromady provede vypořádání likvidátor.

Článek 8.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tyto stanovy nabývají účinnost dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky a tímto dnem vzniká klub.